Eco design i 5 klasa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe

Na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529 i 1566) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla wprowadzanych do obrotu i do użytkowania kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, zwanych dalej „kotłami”.

GRANICZNE WARTOŚCI EMISJI

Sposób zasilania paliwem

Graniczne wartości emisji *)

mg/m³ przy 10% O² **)

CO

OGC

Pył

Ręczny

700

30

60

Automatyczny

500

20

40

*) Potwierdzenie spełniania granicznych wartości emisji jest dokonywane przy uwzględnieniu normy PN-EN 303-5.

**) Graniczne wartości emisji wyraża się w miligramach substancji na metr sześcienny gazów odlotowych odniesiony do temperatury 0°C, ciśnienia 1013 mbar oraz gazu suchego.